Toetused

RIIKLIKUD TOETUSED

 


Kredex 


KredEx on loodud 2001. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eesmärgiga parandada väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandada ekspordiga seotud krediidiriske, võimaldada inimestel rajada või renoveerida oma kodu ja arendada energiasäästlikku mõtteviisi. Loe lähemalt...


Toetus energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemiseks ning ehitusprojekti koostamiseks
Toetus omandireformi käigus tagastatud korterelamute renoveerimiseks
Rekonstrueerimise toetus korteriühistutele, kes planeerivad täiemahulist rekonstrueerimist
Väikeelamute renoveerimistoetus
Kodutoetus lasterikastele peredele


 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

Omavalitsuste arengukavad

  


Muinsuskaitseamet


Riigieelarvest mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord. eRT

 

Kultuurimälestise omanikule või valdajale riigieelarvest toetuse andmise TAOTLUS


Blanketid ja vormid

 


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

   

Fotod hoonetest ja detailidest enne ja pärast restaureerimist

 


Viljandi Linna restaureerimistoetused


Toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis või valduses on Viljandi linnas asuvad arhitektuuriväärtuslikud ja kaitse all olevad või vanalinna muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvad ehitised.

  

Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord

Avaldus restaureerimistoetuse saamiseks

Viljandi vanalinna muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi plaan

Pria toetusvaldkondade nimekiri

 


KOHALIKE OMAVALITSUSTE TOETUSED

 

Paide Linna restaureerimistoetused


Paide linnavalitsus pakub võimalust linna vanalinna muinsuskaitseala või miljööväärtusliku ala tsoonis asuvate hoonete restaureerimisel saada ka linnapoolset toetust. Loe edasi...

 

Restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise kord

Restaureerimistoetuse avalduse vorm

Restaureerimistoetuse lõpparuanne

Paide miljööalade teemaplaneering

 


Pärnu Linna restaureerimistoetused ja restaureerimispreemiad 


Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord

Restaureerimistoetuse taotlus (.rtf)

Restaureerimistoetuse taotlus (arvutis täidetav .pdf)

 

Taotlused

 

 

 

Tallinna linna toetused

  • Vana Maja korda!


“Vana maja korda!” on Kultuuriväärtuste Ameti poolt 2001. aastal algatatud Tallinna ajaloolisi asumeid väärtustav kampaania.  Loe lähemalt...

 

Elamu välisviimistluspassi taotlus 

Elamu välisviimistluspassi sihtotstarbelise kasutamise leping (.rtf)

Restaureerimistoetuse kord

Restaureerimistoetuse taotlus (.rtf)

Restaureerimistoetuse leping (.doc)

Restaureerimistoetuse lõpparuanne (.doc)

 

Kampaania "Vana maja korda!" raames seni restaureeritud ja premeeritud objektid

 


  • Hoovid korda


Käesoleval aastal on korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks, linn on selleks 2009. a eelarves eraldanud 19,5 miljonit krooni. Loe edasi...

NB! Käesoleval aastal on taotluste esitamise tähtaeg lõppenud.

 

 


Tartu Linna restaureerimistoetus:

Alates 2007. aastast annab linn restaureerimistoetust linna üldplaneeringuga kehtestatud miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide (aknaraamid, välisuksed, luugid, varikatused, verandad, rõdud, trepid, fassaadikujunduse elemendid, katusetornid, erkerid, piirdeaiad jms, va interjööridetailid) restaureerimiseks ja taastamiseks.

Täiendav info vaata siit.


Tartu linna miljööväärtuslikel hoonestusaladel kehtivad reeglid:
Tartu ehitusmäärus (vt VI osa):
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2011021000030
Karlova teemaplaneering "Karlova miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimused":
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/ÜP-03-001

Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net