Õigusaktid

Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013 (PDF)

Ehitusseadus. eRT

Aknad miljööaladel!

1. maist 2009 jõustus täiendatud ehitusseadus, mille § 16 lg 1 p 4 sätestab, et

kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek on nõutav kui asendatakse detailplaneeringu kohustusega miljööväärtuslikel hoonestusaladel üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone, väikeehitise või kahe ja mitme korteriga elamus ühe korteri, trepikoja või keldri piires välimisi avatäiteid;

See tähendab, et välimiste avatäidete asendamisel ühe korteri piires piisab kirjaliku nõusoleku taotlemisest ja sellega kaasneva 500 kroonise riigilõivu tasumisest. Kui aga akende vahetamist teostatakse rohkem kui ühes korteris, on vajalik ehitusluba, kuna tegemist on rekonstrueerimisega. Ehitusluba saab taotleda ehitusprojekti alusel ja kortermajade puhul tuleb tasuda 2000 krooni suurune riigilõiv. Taotlemiseks vajalikud blanketid on olemas http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0104

Kirjaliku nõusoleku taotlemiseks on vajalik ka teiste majaelanike enamuse nõusolek:

§ 16 (11) Kirjaliku nõusoleku taotluse esitab maaüksuse või ehitise omanik või ehitise kaasomanik kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas, või korteriomanik korteriomanike häälteenamuse alusel.

Kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda põhjendatud juhtudel ehitusprojekti:

§ 16 (3) Kohalikul omavalitsusel on õigus enne kirjaliku nõusoleku andmist nõuda põhjendatud juhtudel taotlejalt ehitusprojekti. Põhjendatud juhtudeks on muu hulgas:
1) ehitise ohutuse tagamise vajadus;
2) ehitise või ehitamise tehniline keerukus;
3) detailplaneeringust, projekteerimistingimustest või ehitise arhitektuursetest ja ehituslikest lisatingimustest tulenevad nõuded või kui muudetakse tehnosüsteemi või selle osa toimimise põhimõtteid.

Selle, millisel juhul milliseid lisamaterjale nõutakse, otsustab kohalik omavalitsus. Konkreetse info saamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse vastava spetsialisti poole.


Looduskaitseseadus. wLex: Eesti õigusaktide sisukorrastatud terviktekstid

Muinsuskaitseseadus. eRT 
Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord. eRT
 

Planeerimisseadus. eRT

 

Riigieelarvest mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord. eRT


Rikutud kultuurimälestise ja selle tähise endise seisundi taastamise kord. eRT

Kultuuriväärtuste kaitse relvakonflikti korral. EMS (Haagi konventsiooni teine protokoll – kuidas seda rakendada?)

 

Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net